Forgalmazói Megállapodás

Forgalmazói Megállapodás

amely létrejött egyrészről
Dr. Lenkei s.r.o. (székhely: 929 01 Vel’ké Dvorníky, Novy rad 145., Slovakia, adószám: SK2022612900, cjsz: ICO44161241), mint a Dr. Lenkei termékek franchise jogainak tulajdonosa (továbbiakban, mint Jogtulajdonos)

másrészről
Vitaminvest Kft. (székhely: 1085 Budapest, József krt. 8. 3/2., adószám: 14863226-2-42,
cjsz: 01-09-923506) mint a Dr. Lenkei termékek franchise kereskedelmi jogaival rendelkező tagja, ebben a szerződésben, mint nagykereskedő (továbbiakban Nagykereskedő),

harmadrészről
……………………………… (székhely: ……………………………………….. adószám: ………………………………… cjsz:………………..), mint a Dr. Lenkei Termékek kiskereskedelmi viszonteladója (továbbiakban Forgalmazó).
között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Jogtulajdonos jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Nagykereskedő és Forgalmazó jelen szerződést megkössék.

2. Szerződés tárgya:

2.1. Nagykereskedő kifejezetten hozzájárul, hogy Forgalmazó saját fogyasztói ügyfélkörének forgalmazza a Forgalmazói terméklistában (1. sz. melléklet) részletezett Dr. Lenkei termékeket (továbbiakban Termékek) a Jogtulajdonos által meghatározott mindenkori fogyasztói áron.
2.2. Forgalmazó vállalja, hogy a 2.1. pont szerint a Termékeket ajánlja és eljuttatja a fogyasztókhoz.
2.3. Forgalmazó vállalja és tudomásul veszi, hogy Termékeket nem forgalmazhatja az 1. sz. mellékletben szereplő fogyasztói áraktól eltérő áron. Amennyiben ez megtörténik, az a szerződés azonnali és minden további külön felszólítás nélküli rendkívüli felmondását eredményezheti.
2.4. Forgalmazó tudomásul veszi, hogy csak végfogyasztónak értékesíthet, további viszonteladókat nem szervezhet maga alá és nem szolgálhat ki, továbbá semmilyen formában nem értékesíthet az Interneten és/vagy csomagküldés útján. Amennyiben ez megtörténik, az a szerződés azonnali és minden további külön felszólítás nélküli rendkívüli felmondását eredményezheti.
2.5. Nagykereskedő és Forgalmazó kifejezetten tudomásul veszik, és kifejezetten elfogadják, hogy Jogtulajdonos jogosult bármikor előzetes egyeztetés nélkül módosítani az 1. sz. melléklet bármely elemét, akár együtt, akár külön-külön. Ilyen esetben Jogtulajdonos Nagykereskedőt értesíti, akinek kötelessége értesíteni Forgalmazót. Az értesítés elmulasztásával kapcsolatos bármely következményért kizárólag Nagykereskedő tartozik felelősséggel Forgalmazó irányában. Forgalmazó Jogtulajdonossal szemben semmilyen jogcímen semmilyen követeléssel nem élhet. Nagykereskedő és Forgalmazó jelen rendelkezést kifejezetten tudomásul veszi, és a következmények teljes ismeretében írja alá jelen szerződést.
A melléklet módosítása minden esetben a mellékleten feltüntetett napon lép érvénybe. Az érvénybe lépés dátuma és Nagykereskedő Forgalmazónak küldött értesítése között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.
2.6. Forgalmazó köteles megnevezni, mely földrajzi területen, illetve értékesítési pontokon kívánja a Termékeket értékesíteni. Ezek a 3. sz. mellékletben kerülnek rögzítésre. Forgalmazó a 3. sz. mellékletben megállapított földrajzi területre területi védettséget élvez, azaz Jogtulajdonos és Nagykereskedő vállalja, hogy a területi védettség alá eső területen más Forgalmazónak nem ad termékforgalmazói jogot. Forgalmazó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 3. sz. mellékletben foglaltakat megsérti, az a szerződés rendkívüli felmondásának okaként szolgálhat.
2.6.1. Amennyiben Forgalmazó olyan értékesítési pontokat is meg kíván nevezni vagy olyan területi védettséget kíván érvényesíteni, amely kívül esik Forgalmazó 3. sz. mellékletben rögzített jogosultsági területén, ezt minden esetben a Jogtulajdonossal és Nagykereskedővel egyeztetett külön megállapodásban kell szabályozni. Amennyiben Forgalmazó ezen pontot megsérti, az a szerződés rendkívüli felmondásának okaként szolgálhat.

3. Forgalmazói Értékesítési Rendszer:

3.1. Jogtulajdonos és Nagykereskedő kidolgozta a Forgalmazók differenciálását és jutalmazását tartalmazó „dr. Lenkei Egészségkultúra partnerségi rendszert” (a továbbiakban: Rendszer).
3.2. Rendszer teljes leírása és struktúrája jelen szerződés 2. sz. melléklete.
3.3. Felek megállapodnak, hogy a Rendszer teljes leírása és annak minden rendelkezése jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és azt Forgalmazó kifejezetten áttekintette és annak minden részletét megértette, és magára nézve kötelezőnek tekinti. Forgalmazó jelen szerződést kifejezetten a Rendszer ismeretében, azt elfogadva írja alá.
3.4. Forgalmazó kifejezetten tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy Jogtulajdonos és/vagy Nagykereskedő jogosult bármikor előzetes egyeztetés nélkül módosítani az 2. sz. melléklet bármely elemét, akár együtt, akár külön-külön.
A melléklet módosítása minden esetben a mellékleten feltüntetett napon lép érvénybe. Az érvénybe lépés dátuma és a Nagykereskedő és/vagy a Jogtulajdonos által Forgalmazónak küldött értesítése között legalább 30 napnak kell eltelnie.
Forgalmazó Jogtulajdonossal és/vagy Nagykerekedővel szemben a változtatás miatt semmilyen jogcímen semmilyen követeléssel nem élhet. Forgalmazó jelen rendelkezést kifejezetten tudomásul veszi, és a következmények teljes ismeretében írja alá jelen szerződést.
3.5. Új szerződő Forgalmazó első ízben kizárólag a Türelmi idős termékforgalmazói szintet választhatja.
Jogtulajdonos, Nagykereskedő és Forgalmazó egyedi megállapodás alapján a fenti besorolástól eltérő partnerségi szintben is megegyezhetnek. Ezen megegyezést minden esetben írásban kell rögzíteni, mindhárom fél aláírásával.
3.6. Felek megállapodnak, hogy a türelmi idős státusz időtartama maximum 12 hónap. A Forgalmazó első értékelésére 3 hónap elteltével kerül sor, ettől kezdve Forgalmazónak lehetősége van magasabb szintre lépni. Amennyiben a Türelmi idős Forgalmazó a 12 hónap lejártát követően sem tud magasabb Partnerségi szintre lépni, úgy ez a szerződés felmondásának indokául szolgálhat.
Felek megállapodnak, hogy meglévő Forgalmazó új értékesítési pontja a megnyitást követően 9 hónap elteltével az értékesítési pont utolsó 3 havi teljesítménye alapján újra besorolásra kerül.
3.7. Felek megállapodnak, hogy Nagykereskedő minden hónapban értékeli Forgalmazó teljesítményét a Rendszerben foglalt előírások teljesítésével összefüggésben. Forgalmazó a havi teljesítménye alapján léphet előre, illetve vissza a Rendszerben megfogalmazott partnerségi szintek között.
Amennyiben Forgalmazó az elmúlt 6 hónap átlagában nem teljesíti a Rendszerben megfogalmazott partnerségi szint előírásait, úgy automatikusan visszasorolásra kerül az előző partnerségi szintre.
A Rendszerben feljebblépésre akkor van lehetőség, ha a Forgalmazó legalább 3 egymást követő hónapban folyamatosan teljesíti a következő szint elvárásait, és a 7. sz. mellékletben szereplő kérelem kitöltésével jelzi a feljebblépési szándékát.
Kiemelt Termékforgalmazó csak az a Forgalmazó lehet, akinek a 3. sz mellékletben meghatározott területéhez minimum 10.000 fő tartozik.
Forgalmazó e rendelkezést kifejezetten elfogadja

3.8. Jelen szerződést aláíró Forgalmazó:
Új Forgalmazónak Meglévő Forgalmazónak minősül.*
*Kívánt rész aláhúzandó

3.9. Forgalmazó kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy Rendszer leírásának bármely elemének akár a legcsekélyebb mértékű megszegése esetén is Jogtulajdonos és/vagy Nagykereskedő is élhet jelen szerződés azonnali hatályú felmondásának jogával, beleértve a központ által meghatározott kvóták teljesítését is. Forgalmazó kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy ilyen esetben sem Jogtulajdonos és/vagy sem Nagykereskedő nem köteles külön felszólítást küldeni a jogsértés észlelése esetén, és póthatáridő tűzésére sem kötelesek. Forgalmazó e rendelkezés kifejezett következményeinek tudatában írja alá jelen szerződést.

4. Vásárlás és fizetés:

4.1. Forgalmazó kizárólag Nagykereskedőtől vásárolhatja meg a Termékeket. A fizetés díjbekérő alapján előre utalással, illetve számla ellenében utánvéttel, alapvetően cash and carry elven történik. Nagykereskedő jogosult saját felelősségére fizetési haladékot biztosítani Forgalmazónak.
4.2. Nagykereskedő a rendelés beérkezését követő 3 munkanapon belül köteles Forgalmazót kiszolgálni. Kivétel:
4.2.1. ha a 4.5. pontban foglalt feltétel nem teljesült vagy
4.2.2. ha Nagykereskedő a Jogtulajdonos által kijelölt beszerzési forrásból a Terméket igazoltan nem tudta beszerezni.
4.3. Forgalmazó késedelmes fizetése a szerződés rendkívüli felmondásának okaként szolgálhat.
4.4. Nagykereskedő nem jogosult Forgalmazónak Termékeket adni bizományba vagy bármilyen más olyan módon, amely nem jár a termék azonnali kifizetésével vagy fizetési határidőre történő kiszámlázásával Forgalmazó felé. Amennyiben Forgalmazó előadást szervez, úgy Nagykereskedő jogosult Dr. Lenkei Gábor könyveit bizományba adni Forgalmazónak az előadás utáni könyvvásárhoz, mely esetben a bizományba adásról Nagykereskedő és Forgalmazó külön megállapodást köteles kötni.
4.5. Nagykereskedő csak akkor jogosult Forgalmazót Termékekkel kiszolgálni, amennyiben Forgalmazónak nincs kifizetetlen Termékszámlája Nagykereskedő felé.
4.6. Nagykereskedő és Forgalmazó tudomásul veszik, hogyha a 4.5. pontban foglalt eset mégis előfordul, Jogtulajdonos jogosult jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni.
4.7. Forgalmazó tudomásul veszi, hogy amennyiben két vásárlása között több mint 45 naptári nap telik el, az a szerződés rendkívüli felmondásának okaként szolgálhat.
4.8. Forgalmazó köteles a partnerségi szintjének megfelelő kötelezően tartandó készletet tartani az üzletében, 4. sz. melléklet szerint. A kötelezően tartandó készlet meghatározása: bármely ellenőrzési időpontban legalább ekkora árukészlettel kell rendelkeznie az értékesítési pontnak.
4.9. Nagykereskedőnek jogában áll a Forgalmazónál lévő termékeket megszámolni, a fogyasztói árakat, illetve a termékek minőségmegőrzési idejét ellenőrizni, és a termékkihelyezésről, az üzlet berendezéséről fényképet készíteni.
4.10. Nagykereskedő a Termékek kiszállítási költségét Forgalmazónak kiszámlázza a 6. sz. mellékletben foglaltak alapján. Nagykereskedő jogosult a 6. sz. mellékletet egyoldalúan módosítani. A melléklet módosítása minden esetben a mellékleten feltüntetett napon lép érvénybe. Az érvénybe lépés dátuma és Nagykereskedő Forgalmazónak küldött értesítése között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.
4.11. Nagykereskedő vállalja, hogy nem ad ki külön jelzés, vagy árcsökkentés nélkül 7 hónapon belüli minőségmegőrzési idejű terméket.
4.12. Nagykereskedő vállalja, hogy amennyiben Forgalmazónál a kötelezően tartandó termékkészletben 7 hónapon belüli minőségmegőrzési idejű termék marad, úgy azt Nagykereskedőnek visszaküldheti, aki az ellenértéket vevői visszáru számlával megtéríti. A visszaküldhető termékek maximuma a kötelezően tartandó készletnek megfelelő mennyiség. A kötelezően tartandó készleten felül Nagykereskedő nem vesz vissza terméket. Forgalmazónak 1 hónapja van arra, hogy a közeli minőségmegőrzési idejű terméket visszaküldje Nagykereskedőnek. Ez az akciós termékekre nem vonatkozik.
Nagykereskedő nem vesz vissza 6 hónapon belüli minőségmegőrzési idejű terméket, illetve olyan terméket, amely sérült, bontott vagy értékesítésre alkalmatlan állapotú (pl. piszkos, összefirkált).
4.13. A 4.12 pontot figyelembevéve Forgalmazó kötelezettséget vállal arra, hogy vásárlói részére nem értékesít teljes áron 3 hónapon belüli minőségmegőrzési idejű terméket. Az ilyen termékeket kizárólag a Jogtulajdonos által engedélyezett, központilag megszervezett akció keretein belül lehet értékesíteni.
4.14. Forgalmazó tudomásul veszi, hogy szerződéskötés után 15 naptári nap áll a rendelkezésére, hogy az első rendelését leadja, melynek tartalmaznia kell a kötelezően tartandó készletet. Amennyiben ez nem történik meg, az a szerződés rendkívüli felmondásának okaként szolgálhat.
4.15. Forgalmazó tudomásul veszi, hogy az árurendelésével kapcsolatos esetleges reklamációra, az áru megérkezésétől számított 10 naptári nap áll rendelkezésére. A 10 naptári napon túli reklamációval Nagykereskedő nem köteles foglalkozni.

5. Promóció:

5.1. Forgalmazó tudomásul veszi, hogy tevékenysége során a Nagykereskedőtől beszerzett promóciós anyagokat korlátozás nélkül használja (Termékkatalógus, szórólap, plakát, árlista, matrica stb.). Amennyiben Forgalmazó olyan promóciós anyagot szeretne terjeszteni, amely nem szerepel a Nagykereskedő kínálatában, vállalhatja ennek legyártatását. Ebben az esetben Forgalmazó a javasolt promóciós anyagot köteles jóváhagyatni Jogtulajdonossal. Jogtulajdonos jóváhagyása és követelménye nem csak a grafikára, szövegre és dizájnra terjed ki, hanem nyomtatott anyag esetén a papírminőségre és a nyomdatechnikai eljárásra is. Forgalmazó a saját maga által készített, dr. Lenkei termékeket promótáló elektronikus vagy online megjelenéseket is köteles jóváhagyatni. Ezen pont megsértése, tehát a Dr. Lenkei termékekkel kapcsolatos bármilyen jóváhagyás nélküli saját promóciós anyag terjesztése, a szerződés rendkívüli felmondásának okaként szolgálhat. Jogtulajdonos jogosult a Forgalmazó által benyújtott promóciós javaslatot külön indoklás nélkül elutasítani.
5.2. A promóciós anyagokat Forgalmazó Nagykereskedőtől jutányos áron vásárolhatja meg. Ez az ár a promóciós anyag közvetlen előállítási költségén felül csak némi adminisztratív és egyéb költségtöbbletet tartalmaz.
5.3. Nagykereskedő köteles a lehető legrövidebb határidőn belül a kínálatából megrendelt mennyiségű promóciós anyagot Forgalmazónak biztosítani. Ez a határidő nem lehet hosszabb, mint a megrendeléstől számított 3 munkanap.
5.4. Forgalmazó köteles üzlethelyiségében, annak kirakatában, illetve értékesítési pontján – Jogtulajdonos által kiadott vagy jóváhagyott formában – feltüntetni, hogy „Dr. Lenkei Egészségkultúra” szolgáltatónak minősül, illetve, hogy a Rendszer melyik szintjének megfelelő szolgáltatást nyújt.
5.5. Forgalmazó köteles tartani és a vevők számára folyamatosan elérhetővé tenni a 2.sz. mellékletben meghatározott Kötelezően használt marketing anyagokat.
5.6. Forgalmazó jogosult – Jogtulajdonos által kiadott vagy jóváhagyott formában – honlapján feltüntetni, hogy „Dr. Lenkei Egészségkultúra” termékek kaphatóak (a 2.4. pontban foglaltak betartása mellett), illetve saját kiadású katalógusában, szórólapjain vagy más hirdetési csatornán hirdetni, hogy nála „Dr. Lenkei” termékek kaphatók. Ezen az információn (Dr. Lenkei termékek kaphatók) felül sem a termékekről, sem az árakról semmilyen közlést, hirdetést vagy promóciót nem tehet közzé, kivéve az 5.1. pontban foglaltak szerint. Ezen pont megsértése szerződés rendkívüli felmondásának okaként szolgálhat.
5.7. Forgalmazó hozzájárul, hogy üzletének adatai a www.uzleteink.hu oldalon megjelenjenek. Ezt a lehetőséget Jogtulajdonos díjmentesen biztosítja Forgalmazó számára. Forgalmazónak kötelessége a honlapon feltűntetett adatok változásáról Nagykereskedőt azonnal tájékoztatni (beleértve az esetleges szabadság miatti bezárásokat is).

6. Adatkezelés:

6.1. Forgalmazó hozzájárul, hogy Nagykereskedő és Jogtulajdonos Forgalmazó személyes adatait tárolja és kezelje.
6.2. Felek e körben külön adatkezelési szerződést kötnek, amely szabályozza felek jogviszonyát.
6.3. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük fennálló szerződés teljesítése során, illetve azzal összefüggésben közvetlenül, közvetve, vagy bármilyen módon tudomásukra jutott személyes adatokat, így különösen egymás kapcsolattartó személyeinek személyes adatait a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, az adatbiztonság betartásával bizalmasan kezelik.

7. Forgalmazó számára kötelezővé nem tehető, de ugyanakkor Forgalmazó erkölcsi kötelességének tekintjük, hogy Forgalmazó a Jog az Egészséghez Közhasznú Egyesület támogatója legyen. Az egyes Partnerségi szintekhez ajánlott támogatói szintek értékesítési pontonként:
Türelmi idős Termékforgalmazó: Nem elvárt a támogatás
Termékforgalmazó: Alapszintű támogató: 1.000 Ft/hó, azaz 12.000 Ft/év.
Kiemelt Termékforgalmazó: Kiemelt támogató: 2.000 Ft/hó, azaz 24.000 Ft/év.
Dr. Lenkei Egészségkultúra Partner: Egészségkultúra építő: 5.000 Ft/hó, azaz 60.000 Ft/év.
Dr. Lenkei Egészségkultúra Szaküzlet: Kiemelt Egészségkultúra építő: 10.000 Ft/hó, azaz 120.000 Ft/év.

8. Nagykereskedő és Forgalmazó köteles a Termékek értékesítését a hatályos jogszabályok betartásával végezni. Forgalmazó kifejezetten kijelenti, hogy Nagykereskedő vagy Jogtulajdonos kérésére ezen pont betartását hitelt érdemlően bizonyítja. E jogszabályok közé tartozik, különösen, de nem kizárólagosan a 2008. évi XLVII. törvény, és a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet, amelyek rendelkezéseinek betartására különös figyelmet kell fordítani.
A szerződés aláírásával Forgalmazó kifejezetten elfogadja, illetve betartja a következő pontokat:
• A Termékeket semmilyen körülmények között nem ajánlja betegségek kezelésére.
• A Termékeknek nem tulajdonít olyan hatást, illetve nem ígér, sugall vagy sejtet olyan hatást (gyógyhatást), hogy bizonyos kedvezőtlen egészégi állapotok megszűnnek vagy javulnak a Termék használatától.
Ezen pont megsértése szerződés rendkívüli felmondásának okaként szolgálhat.

9. Forgalmazó a Rendszer szerinti oktatásokon és képzéseken a 2. sz. melléklet szerint köteles részt venni.

10. Felmondás:

10.1. Jelen szerződés bármikor indokolás nélkül megszüntethető rendes felmondással 1 hónapos felmondási határidővel bármely fél részéről, illetve
10.2. Azonnali hatállyal rendkívüli felmondással jelen szerződésben rögzített okokból.
10.3. Felek megállapodnak, hogy mind a rendes, mind a rendkívüli felmondásra mindegyik fél önállóan jogosult.
10.4. Felmondás esetén a Forgalmazó köteles az 5. sz. mellékletben foglaltaknak eleget tenni, és a nyilatkozatot kitölteni.

11. Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben tudomásukra jutott adatok, információk, tények, megoldások és megismert technológiai folyamatok üzleti titoknak minősülnek, így ezen ismeretek titokként kezelése egymással szemben támasztott alapkövetelmény. E titoktartási kötelezettség megsértésének minősül mindezen ismereteknek a jelen szerződés céljától eltérő felhasználása, jogosulatlan harmadik személy tudomására hozása, vagy illetéktelen személy részére hozzáférhetővé tétele. A Feleket e titoktartási kötelezettség a jelen szerződés megszűnését követően is terheli.

12. Az előző pontban írtakon túlmenően felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés hatálya alatt és a megszűnését követően a jelen szerződés tartalmát, valamint az együttműködés során a felek részéről eljáró személyek birtokába jutott minden információt szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon nem hozzák nyilvánosságra, illetve harmadik személy tudomására, illetve másként nem használják fel. E titoktartási kötelezettség kiterjed a felekkel munka-, vállalkozói és munkavégzésre irányuló egyéb viszonyban álló természetes és jogi személyekre is. Felek kötelezik magukat arra, hogy az előbb említett személyekkel olyan szerződést köt, amely kötelezi e személyeket az üzleti titok megtartására a munka- és munkavégzésre irányuló egyéb vagy tagsági viszony megszűnését követően is.

13. Felek megállapodása szerint a jelen szerződés – esetleges – részleges érvénytelensége csak erre az érvénytelen részre terjed ki, a szerződés egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

14. A Felek részéről a szerződés teljesítése során kapcsolattartásra kijelölt személyek:
14.1. Jogtulajdonos részéről: Kopasz Orsolya, telefon: 20-447-90-17,
e-mail: partner@drlenkei.hu
14.2. Nagykereskedő részéről: Kopasz Orsolya, telefon: 20-447-90-17,
e-mail: partner@drlenkei.hu
14.3. Forgalmazó részéről: ……………………………………………
e-mail: ……………………………………………..

15. A Felek megállapodnak abban, hogy mindazon esetekben, amikor a szerződés alapján, illetve a szerződéssel kapcsolatban egymást értesítik, a közlést tértivevényes postai küldemény vagy e-mail vagy személyes kézbesítés útján kell megtenni.
15.1. Jogtulajdonos értesítési címe: 1085 Budapest, József körút 8. 3/2.,
e-mail címe: partner@drlenkei.hu,

15.2. Nagykereskedő értesítési címe: 1085 Budapest, József körút 8. 3/2.,
e-mail címe: partner@drlenkei.hu

15.3. Forgalmazó értesítési címe: …………………………………………….
e-mail címe: …………………………………………

16. A közlés időpontjának az az időpont minősül, amikor a tértivevényes postai küldemény a címzett részéről igazoltan átvételre kerül. E-mail esetén a közlés időpontja az az időpont, amely a feladónál a címzett oldali érkezési időpontként visszaigazolásra kerül. Személyes kézbesítésnél a közlés időpontja az átvétel írásban igazolt napja. Felek ezen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy saját elektronikus levelező rendszerük beállításainál lehetővé teszik az egymástól beérkező elektronikus levelek esetében a feladó címére történő automatikus nyugtaüzenet elküldését. Felek kifejezetten tudomásul veszik, hogy amennyiben a postacímen a küldeményt bármilyen okból nem veszik át, úgy az az elküldést követő 5. naptári napon joghatályosan kézbesítettnek minősül. E-mail útján történő közlésénél a nyugtaüzenet elmaradása esetén az e-mail az elküldést követő nap 12:00 perckor joghatályosan kézbesítettnek minősül. Felek e rendelkezést kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik.

17. Jelen szerződés kizárólag felek közös megegyezése alapján, írásban módosítható, kivételt képeznek ez alól jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek, amely mellékletek módosítására Jogtulajdonos és/vagy Nagykereskedő egyoldalúan jogosult. A szerződés módosítás vonatkozásában az e-mail váltás nem minősül írásbeli formának, azonban a mellékletek módosításáról Jogtulajdonos és/vagy Nagykereskedő e-mail útján tájékoztatja Forgalmazót. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az írásbeli felszólítás az elévülést megszakítja.

18. Feleknek meg kell tenniük mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Ha a felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés keretében, vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a felek a jogvita elbírálására elfogadják a hatályos jogszabályok szerinti bíróság döntését.

19. A jelen szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései megfelelően alkalmazandók. Felek jelen megállapodást a Ptk. diszpozitivitásának megfelelően kötötték meg.

20. Felek a jelen szerződést átolvasták, értelmezték és megértették, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt – az aláírásra felhatalmazott személyek által – jóváhagyólag aláírták.

21. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek:
1. sz. melléklet: Dr. Lenkei Egészségkultúra Forgalmazói Árlista
2. sz. melléklet: Dr. Lenkei Egészségkultúra partnerségi rendszerének elvárásai
3. sz. melléklet: Értékesítési pont(ok) címe és a területi védelem grafikus ábrázolása
4. sz. melléklet: Partnerségi szintenként előírt kötelezően tartandó készlet
5. sz. melléklet: Nyilatkozat – Felmondás esetén
6. sz. melléklet: Szállítási kondíciók a Vitaminvest Kft. Forgalmazói részére
7. sz. melléklet: Kérelem – magasabb Partner kategóriába lépéshez
8. sz. melléklet: Dr. Lenkei termékek ajánlott kihelyezése Partnerségi szintenként – Termékforgalmazók esetén
9. sz. melléklet: Dr. Lenkei Életerő Centrum – Az arculati elemek helyes használata

Hatálybalépés időpontjában érvényes Partnerségi szint: …………………………………………

Budapest, ………………………………….

Jogtulajdonos

Nagykereskedő

Forgalmazó